informationssäkerhet kontra cybersäkerhet

Informationssäkerhet och cybersäkerhet är två separata områden, men de överlappar varandra alltför mycket för att skapa förvirring när det gäller att förstå begreppen. Det här inlägget gör en djupdykning i en översikt av informationssäkerhet kontra cybersäkerhet så att du kan fatta ett välgrundat beslut om dina kunskaper och skyddsnivåer för din organisation inom den privata eller offentliga sektorn.

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet (även kallad InfoSec) är processen för att skydda informationstillgångar från obehörig åtkomst, användning, ändring, avslöjande och förstörelse. Det omfattar alla aspekter av skyddet av informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Syftet med informationssäkerhet är att hjälpa organisationer att skydda sin immateriella egendom, sina kunddata, affärshemligheter, skyddad information och andra tillgångar - t.ex. resurser av värde - från att nås, användas eller avslöjas av obehöriga parter med ont uppsåt.

I dagens teknikdrivna värld, där människor ständigt delar information online via e-post, sociala medier med mera, måste företag införa starka informationssäkerhetsprogram så att de kan skydda sina data och förhindra att de hackas. Därför minskar risken för att förlora kunder och varumärkesintegritet.

Informationssäkerhet kan uppnås genom användning av säkerhetsåtgärder som krypteringsnycklar, åtkomstkontroll och autentisering av e-post.

Ett företag kan till exempel ha en webbutik som säljer sina produkter, men måste skydda de uppgifter som identifierar kunder och deras beställningar. Företagets informationssäkerhetsåtgärder omfattar kryptering av all överförd information, utveckling och tillämpning av policyer för användning av lösenord och fildelning samt övervakning av all åtkomst till nätverksresurser.

Vad är cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är processen för att skydda nätverk, system och data från obehörig åtkomst, ändring och förstörelse. Det är ett paraplybegrepp för en grupp relaterade tekniker och discipliner som hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till nätverk, system och data.

Cybersäkerhet kan delas in i tre huvudkategorier: riskanalys, upptäckt och svar samt skydd.

  • Riskanalys innebär att identifiera potentiella risker för organisationens nätverk och system så att du kan prioritera var du ska spendera din budget för cybersäkerhet.
  • Upptäckt innebär att man övervakar aktiviteten i nätverket för att upptäcka obehörig aktivitet eller aktivitet som kan tyda på att ett brott har inträffat.
  • Skydd innebär att dina informationssystem skyddas från angrepp från hackare med hjälp av olika metoder, t.ex. brandväggar och system för upptäckt av intrång (IDS).

För att organisationer ska kunna vara framgångsrika i en alltmer digitaliserad värld måste de se till att deras cybersäkerhetsrutiner är tillräckligt robusta för att förebygga, identifiera och reagera på cyberhot för att upprätthålla säkerheten för data och nätverk.

Cybersäkerhet kan också bidra till att förhindra företagsspionage på andra sätt. Om någon inom företaget till exempel försöker få tillgång till en annan anställds konto i ditt nätverk, blockeras han eller hon av brandväggen tills han eller hon har autentiserats och godkänts av rätt myndigheter.

Informationssäkerhet kontra cybersäkerhet: Skillnaderna

Informationssäkerhet och cybersäkerhet är två olika områden inom informationstekniken som kompletterar varandra.

Dessa två discipliner överlappar ofta varandra i praktiken i takt med att tekniken utvecklas, men varje disciplin bör övervägas individuellt för sitt syfte eller sina tillämpningar.

Läs hur de skiljer sig från varandra i jämförelsen mellan informationssäkerhet och cybersäkerhet nedan:

Skyddsparametrar

Cybersäkerhet skyddar cyberrymden från hot, medan informationssäkerhet är skyddet av övergripande data från hot.

Cybersäkerhet fokuserar på att skydda nätverk, enheter och system mot cyberattacker. Syftet är också att skydda enskilda personer mot identitetsstöld, bedrägerier och andra brott på nätet. Cybersäkerhet handlar om att skydda användarnas integritet genom kryptering av deras kommunikation och data. Detta innebär att cybersäkerhet inte skyddar företagens immateriella rättigheter eller skyddar de anställdas privatliv.

Informationssäkerhet fokuserar på att skydda organisationens data från obehörig åtkomst från anställda eller utomstående. Det handlar om att se till att konfidentiell information lagras på ett säkert sätt utan att hamna i händerna på tredje part som kan använda den på ett olämpligt sätt eller till och med skada ägaren. Informationssäkerheten kan delas in i tre kategorier: fysiska (t.ex. att låsa in dokument), logiska (t.ex. att kryptera känsliga uppgifter) och administrativa kontroller (t.ex. att byta lösenord regelbundet).

Ett bra sätt att tänka på dessa två tillvägagångssätt är att se hur de förhåller sig till varandra när det gäller risker. Cybersäkerhet fokuserar på riskhantering och kontroller som används för att förhindra att skador uppstår i cyberrymden, medan informationssäkerhet fokuserar på riskhantering och kontroller för att hantera hot mot enskilda system (eller organisationer).

Säkerhetens omfattning

Cybersäkerhet är processen för att skydda information i cyberrymden. Det handlar om att skydda data eller information som finns i ett datorsystem eller nätverk från att äventyras av hackare, virus och annan skadlig programvara. Eftersom cyberbrottslighet är ett globalt hot väljer företag ofta lokalisering av cybersäkerhet för att stärka säkerheten för sina webbregenskaper.

Informationssäkerhet är å andra sidan en bredare paraplyterm som omfattar alla tekniker som används för att skydda information från obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring eller förstörelse i någon form. Den skyddar data och information oavsett om de lagras på en hårddisk i en kontorsbyggnad eller på en extern server i ett annat land.

Den viktigaste slutsatsen här är att cybersäkerhet tillhandahåller försvarsmekanismer endast inom cybersfären medan informationssäkerhet skyddar data oavsett var de finns eller hur de används (dvs. hemma eller på företaget).

Skydd mot hot

Cybersäkerhet handlar om att skydda datornätverk och teknik från cyberattacker, cyberterrorism och andra typer av attacker som använder datorer eller nätverk som medel. Å andra sidan fokuserar informationssäkerhet på att skydda data oavsett vilket format de lagras.

Om du till exempel försöker skydda dina e-postmeddelanden från att bli stulna av hackare handlar det om cybersäkerhet. Om du försöker skydda din familjs hälsodokumentation från att hamna i fel händer handlar det om informationssäkerhet.

Därför...

Cybersäkerhet handlar om hoten i cyberrymden - de som uppstår när du använder din dator eller mobila enhet, eller till och med när du är ansluten till Internet. Informationssäkerhet handlar om alla former av hot som rör skyddet av alla typer av data - oavsett om det handlar om fysiska data som ekonomiska register eller andra typer av information som e-postkonton.

Kampmetod

Med cybersäkerhet avses teknik som skyddar informationssystem från cyberattacker. Informationssäkerhet avser de tekniker som företag använder för att skydda sina data och system från obehörig åtkomst, avslöjande av konfidentiell information eller störningar från hackare.

➜ Cybersecurity bekämpar:

Cyberbrottslighet - en bred term som beskriver all olaglig verksamhet som sker på nätet. Vissa cyberbrott inkluderar hackning, phishing, identitetsstöld och andra brott.

Cyberbedrägeri - en digital bluff som begås via internet eller e-post, t.ex. kreditkortsbedrägeri (där någon stjäl din kreditkortsinformation och använder den för att göra inköp på nätet).

➜ Informationssäkerhet bekämpar:

Obehörig åtkomst - när en person eller enhet får tillgång till information utan tillstånd. Ett exempel på obehörig åtkomst är en person som stjäl data på en server eller ett nätverk.

Modifiering av avslöjande - när en angripare avsiktligt ändrar uppgifterna på ett sådant sätt att de kan användas mot den ursprungliga ägaren.

Avbrott - att störa den normala driften av ett system för att hindra legitima användare från att få tillgång till tjänsten, vilket leder till avbrott och förseningar i utförandet av beställningar.

Skillnaden mellan informationssäkerhet och cybersäkerhet är därför som skillnaden mellan att vakta ett slott med ett svärd och att använda en pistol för att försvara det - båda är nödvändiga för att hålla slottet säkert, men den ena är effektivare än den andra beroende på omständigheterna. Detta gör att båda är en viktig aspekt av varje organisations övergripande skyddsstrategi.

Aktivering av försvaret

Cybersäkerhet är den första försvarslinjen mot cyberhot. Det är vad vi kallar "de goda killarna" när de försöker hindra hackare från att infiltrera din dator eller stjäla din personliga information.

Informationssäkerhet är vad som händer när cybersäkerheten misslyckas - när den bryts och skadlig kod tar sig förbi brandväggen och in i ditt system. Informationssäkerheten hjälper dig att förebygga intrång och återhämta dig snabbt från dem så att du kan fortsätta att använda ditt system utan avbrott.

Eftersom cybersäkerhet handlar om externa hot kallas det ofta för "outside-in"-skydd, medan informationssäkerhet snarare är en "inside-out"-strategi som fokuserar på både interna och externa risker.

Informationssäkerhet kontra cybersäkerhet: Överlappningarna

Informationssäkerhet och cybersäkerhet är två separata, men besläktade områden. Det beror på att de båda fokuserar på att skydda känslig informations konfidentialitet, integritet och tillgänglighet från obehörig åtkomst eller användning.

Det finns några viktiga överlappande frågor på detta område:

  • På båda områdena undersöker man hot mot datasäkerheten som kan komma från alla möjliga källor (inklusive mänskliga fel).
  • båda områdena handlar om att skydda data när de flödar genom nätverk eller enheter
  • Båda områdena handlar om att säkra enheter så att de inte är sårbara för angrepp från hackare eller andra dåliga aktörer.

Sammanfattningsvis kan man säga att informationssäkerhet tillhandahåller de tekniska komponenter som behövs för att skydda data medan cybersäkerhet tillhandahåller en ram för hur dessa tekniska komponenter ska användas av organisationer som vill att deras data ska skyddas från angripare.

E-postsäkerhet som en del av informationssäkerheten

Ett lämpligt ramverk för informationssäkerhet omfattar även e-postsäkerhet eftersom den mesta informationen i ett företag utbyts via e-post. 

För att skydda din e-post mot falska meddelanden och hot om nätfiske, A DMARC-analys är absolut nödvändigt. Implementera protokoll för autentisering av e-post i din organisation för att skydda din e-postkommunikation redan idag!