Verktyg för SPF-kontroll

Kontrollera och åtgärda dina SPF-poster på några sekunder
Vårt kostnadsfria verktyg för SPF-kontroll är det enklaste sättet att se till att dina SPF-poster är korrekta och uppdaterade.

SPF-postkontroll

Använd det här verktyget om du vill slå upp och validera SPF-posten.
Ange ett giltigt domännamn utan att http:// prefixet

SPF Status

Postkontroller

Giltig SPF-post
Felläge
DNS-uppslag under 10 /10
Annullerade sökningar under 2 /2
Information om fel
Varning

Taggar hittades

Tagg Värde Beskrivning
v v = spf1 Postversion
+ip4 (på-)+ip4 Tillåt de angivna IPv4-adresserna
+ip6 (på)+ip6 Tillåt de angivna IPv6-adresserna
+inkludera Kontrollera SPF-posten för den angivna domänen för en matchande IP-adress
+a Tillåt IP-adresserna som anges i domänens A-post
+mx (mx) Tillåt IP-adresserna för domänens MX-värdar
+ptr (ptr) Tillåt IP-adresserna för domänens PTR-värdar
+existera SPF passerar om en A-postuppslag av den listade domänen returnerar ett giltigt resultat
+omdirigerad Ersätt den aktuella SPF-posten med den för den angivna domänen
-/~/? Applicera ett hardfail/softail/neutralt resultat om inga andra mekanismer matchar
All text som spf-innehåll
Detta är alla fel
SPF-kontroll

Vad är en SPF-kontroll?

Vår SPF-kontroll är ett verktyg som hjälper till att verifiera en domäns SPF-poster är känd som en SPF (Sender Policy Framework) för SPF-poster. SPF är ett autentiseringsprotokoll för e-post som gör det möjligt för domänägare att ange vilka e-postservrar som får skicka e-post för deras domäns räkning, vilket bidrar till att förhindra förfalskning och nätfiske.

Hur SPF Checker fungerar

En SPF-kontroller validerar en domäns SPF-post, som anger vilka e-postservrar som är auktoriserade att skicka e-post för domänens räkning. SPF-postkontrollen hämtar domänens SPF-post, analyserar dess regler, samlar in avsändarens IP-adress, utvärderar den mot posten och fastställer resultatet som godkänt, underkänt, underkänt, neutralt eller SPF permerror.

En SPF-sökning med vårt verktyg utför följande funktioner:

1. Kontrollerar förekomsten av din publicerade SPF-post

Vårt verktyg för SPF-kontroll utvärderar om du har en befintlig SPF-post publicerad på din DNS. Verktyget hämtar SPF-posten från DNS för den domän som du vill kontrollera och analyserar därefter innehållet i SPF-posten för att förstå de regler och mekanismer som definieras i den. Dessa mekanismer anger vilka IP-adresser och e-postservrar som får skicka e-post på domänens vägnar. 

Använd vårt verktyg för kontroll av SPF-poster för att ta reda på om din DNS-post existerar:

Utför en SPF DNS-fråga

SPF-kontrollverktyget startar en DNS-uppslagning för måldomänen. För att fråga efter domänens associerade DNS-poster läggs "TXT" till domännamnet.

Initierar hämtning av SPF-poster

DNS-servern svarar med SPF-posten som en textpost (TXT) om domänen har en SPF-post. Deklarationen "v=spf1" följs ofta av ett antal mekanismer, kvalificerare och eventuellt modifierare i en SPF-post.

2. Upptäcker flera SPF-sökningar

Vårt SPF-kontrollverktyg kan upptäcka att SPF-uppslagsgränsen överskrids genom att övervaka antalet DNS-frågor som görs under SPF-postvalideringsprocessen. Om det gör det utlöser det en varning eller ett fel om att gränsen överskrids.

Här är varför det är användbart att upptäcka om SPF lookup-gränsen överskrids:

Förhindra översyn av SPF-poster

SPF-poster har en standardgräns för uppslagning (för närvarande 10) för att förhindra överdrivna DNS-frågor under validering av SPF-poster. Om denna gräns överskrids kan det leda till ofullständig behandling av SPF-poster, vilket kan göra det möjligt för obehöriga avsändare att passera autentiseringskontroller. Genom att upptäcka om gränsen överskrids säkerställer vårt verktyg att SPF-posten inte förbises och att alla relevanta mekanismer beaktas.

Säkerhet och begränsning av spoofing

Vårt SPF lookup tool hjälper till att säkerställa att SPF-poster är korrekt konfigurerade och att alla auktoriserade sändningsservrar finns med. Detta förbättrar säkerheten genom att minska risken för förfalskade e-postmeddelanden.

Överensstämmelse med standarder

Verktyget SPF record lookup säkerställer att den avsändande domänens SPF-post överensstämmer med denna standard. Om standarden inte följs kan det leda till att e-postmeddelanden misstänkliggörs eller avvisas av mottagarens server.

Optimering av prestanda

Genom att validera gränsen för DNS-frågor hjälper verktyget till att optimera prestandan för autentiseringsprocessen för e-post och minimerar påverkan på DNS-infrastrukturen.

Feedback om konfigurationen

Om SPF Validator-verktyget upptäcker ett problem med överskriden gräns kan det ge feedback till domänägaren eller administratören. Denna feedback kan hjälpa dem att justera sin SPF-post för att hålla sig inom uppslagsgränsen

3. Utvärderar SPF-postens giltighet

Vårt SPF checker-verktyg utvärderar giltigheten av en SPF-post genom att kontrollera olika aspekter av postens syntax och innehåll.

Detta omfattar bl.a:

Validering av teckenuppsättning

Verktyget för att söka SPF-poster verifierar att de tecken som används i SPF-posten faller inom den tillåtna teckenuppsättning som anges i SPF-standarden (RFC 7208). Ett syntaxfel kan uppstå vid användning av specialtecken som inte stöds eller felaktiga tecken.

Begränsningar av längd

SPF-poster får innehålla högst 255 tecken. Verktyget kontrollerar att längden på den hämtade SPF-posten inte överskrider detta tak. Längre poster måste förkortas och kan flaggas som misstag.

Syntax för mekanism och modifierare

Verktyget tolkar SPF-posterna och analyserar syntaxen för varje mekanism och modifierare. Det ser till att de följer SPF-postens syntax genom att kontrollera korrekt användning och struktur. Till exempel:

  • Mekanismer med bokstäverna "a", "mx", "ip4" och "include" ska formateras på rätt sätt.
  • Termerna "redirect" och "exp" bör avse legitima domäner.

4. Validerar IP-adresser och domäner

Vårt SPF-testverktyg verifierar att IP-adresser och domännamn som anges i mekanismerna är korrekt formaterade och resolvade till giltiga destinationer. Om till exempel en "include"-mekanism pekar på en annan domän kontrollerar SPF:s sökverktyg även om den domänen har en giltig SPF-post.

Undersökning av IP-adress

Varje IP-adress som anges i SPF-posten granskas av vårt SPF-testverktyg för att se till att den är korrekt strukturerad. För IPv4-adresser ska formatet vara "ip4:192.168.1.1" och för IPv6-adresser "ip6:2001:0db8::1.

I linje med formulär för domännamn

Verktyget säkerställer att domännamn som anges i taggar som "a", "mx", "include" och "ptr" är korrekt formaterade och följer konventionerna för domännamn.

Snabb feedback på felkorrigeringar

För att hjälpa domänadministratörer att korrigera SPF-posten kan verktyget ge feedback eller felmeddelanden om det stöter på syntaxfel eller problem med IP-adresser eller domäner. Detta säkerställer i sin tur att SPF-posten är korrekt konfigurerad av domänägaren och att tillåtna avsändare är korrekt auktoriserade under autentiseringsprocessen.