bezpieczeństwo informacji a cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo to dwie odrębne dziedziny, które jednak zbyt często się pokrywają, co powoduje zamieszanie w zrozumieniu koncepcji każdej z nich. Ten post bierze głębokie nurkowanie do przeglądu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, aby można było podjąć świadomą decyzję dotyczącą wiedzy i poziomów ochrony dla organizacji sektora prywatnego lub publicznego.

Czym jest bezpieczeństwo informacji?

Bezpieczeństwo informacji (znane również jako InfoSec) to proces ochrony zasobów informacyjnych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją, ujawnieniem i zniszczeniem. Obejmuje on wszystkie aspekty ochrony poufności, integralności i dostępności informacji.

Celem bezpieczeństwa informacji jest pomoc organizacjom w ochronie ich własności intelektualnej, danych klientów, tajemnic handlowych, informacji zastrzeżonych i innych aktywów - takich jak zasoby o wartości - przed dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem przez nieupoważnione strony w złych zamiarach.

W dzisiejszym świecie napędzanym przez technologię, gdzie ludzie nieustannie dzielą się informacjami online za pośrednictwem poczty elektronicznej, kont w mediach społecznościowych i innych, firmy muszą wdrażać silne programy bezpieczeństwa informacji, aby mogły chronić swoje dane i zapobiegać ich włamaniom. W ten sposób zmniejszają ryzyko utraty klientów i integralności marki.

Bezpieczeństwo informacji można osiągnąć poprzez zastosowanie środków bezpieczeństwa takich jak klucze szyfrujące, kontrola dostępu i uwierzytelnianie poczty elektronicznej.

Na przykład firma może mieć sklep internetowy, w którym sprzedaje swoje produkty, ale musi chronić dane identyfikujące klientów i ich zamówienia. Środki bezpieczeństwa informacji stosowane przez firmę obejmują szyfrowanie wszystkich przesyłanych informacji, opracowanie i egzekwowanie zasad dotyczących używania haseł i udostępniania plików oraz monitorowanie całego dostępu do zasobów sieciowych.

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo to proces ochrony sieci, systemów i danych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją i zniszczeniem. Jest to termin parasolowy dla grupy powiązanych technologii i dyscyplin, które pomagają zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do sieci, systemów i danych.

Cybersecurity można podzielić na trzy główne kategorie; analizę ryzyka, wykrywanie i reagowanie oraz ochronę.

  • Analiza ryzyka polega na zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń dla sieci i systemów organizacji, dzięki czemu można ustalić priorytety, na które należy przeznaczyć budżet przeznaczony na bezpieczeństwo cybernetyczne.
  • Wykrywanie polega na monitorowaniu aktywności w sieci w celu wykrycia wszelkich nieautoryzowanych działań lub działań, które mogą wskazywać na wystąpienie naruszenia.
  • Ochrona polega na zabezpieczeniu systemów informatycznych przed atakiem hakerów przy użyciu różnych metod, takich jak zapory sieciowe i systemy wykrywania włamań (IDS).

Aby organizacje mogły odnieść sukces w coraz bardziej cyfrowym świecie, muszą zapewnić, że ich praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa są wystarczająco solidne, aby zapobiegać, identyfikować i reagować na cyberzagrożenia w celu utrzymania bezpieczeństwa danych i sieci.

Cyberbezpieczeństwo może również pomóc w zapobieganiu szpiegostwu korporacyjnemu na inne sposoby. Na przykład, jeśli ktoś wewnątrz firmy próbuje uzyskać dostęp do konta innego pracownika w sieci, zostanie zablokowany przez zaporę sieciową do czasu uwierzytelnienia i autoryzacji przez odpowiednie władze.

Bezpieczeństwo informacji a cyberbezpieczeństwo: Różnice

Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo to dwie odrębne dziedziny informatyki, które wzajemnie się uzupełniają.

Te dwie dyscypliny często pokrywają się w swojej praktyce wraz z rozwojem technologii, ale każda z nich powinna być rozpatrywana indywidualnie ze względu na swój cel lub zastosowanie.

Przeczytajmy, czym różnią się od siebie w podzielonym poniżej porównaniu Information Security vs Cyber Security:

Parametry ochrony

Cyberbezpieczeństwo chroni cyberprzestrzeń przed zagrożeniami, natomiast bezpieczeństwo informacji to ochrona całości danych przed zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo skupia się na ochronie sieci, urządzeń i systemów przed cyberatakami. Ma również na celu ochronę osób przed kradzieżą tożsamości, oszustwami i innymi przestępstwami internetowymi. Cyberbezpieczeństwo zajmuje się ochroną prywatności użytkowników poprzez szyfrowanie ich komunikacji i danych. Oznacza to, że cyberbezpieczeństwo nie chroni własności intelektualnej firm ani nie zapewnia prywatności pracowników.

Bezpieczeństwo informacji koncentruje się na ochronie danych organizacji przed nieuprawnionym dostępem pracowników lub osób postronnych. Chodzi o zapewnienie, że poufne informacje są bezpiecznie przechowywane, nie dostając się w ręce osób trzecich, które mogłyby je wykorzystać w niewłaściwy sposób lub nawet wyrządzić szkodę ich właścicielowi. Bezpieczeństwo informacji można podzielić na trzy kategorie: fizyczne (np. zamykanie dokumentów), logiczne (np. szyfrowanie wrażliwych danych) oraz kontrole administracyjne (np. okresowa zmiana haseł).

Dobrym sposobem myślenia o tych dwóch podejściach jest rozważenie, jak odnoszą się one do siebie pod względem ryzyka. Bezpieczeństwo cybernetyczne skupia się na zarządzaniu ryzykiem i kontrolach, które są stosowane w celu zapobiegania szkodom w cyberprzestrzeni; natomiast bezpieczeństwo informacji skupia się na zarządzaniu ryzykiem i kontrolach dotyczących zarządzania zagrożeniami dla poszczególnych systemów (lub organizacji).

Zakres bezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo to proces ochrony informacji w cyberprzestrzeni. Zajmuje się on ochroną danych lub informacji, które rezydują w systemie komputerowym lub sieci przed narażeniem na szwank przez hakerów, wirusy i inne złośliwe oprogramowanie. Ponieważ cyberprzestępczość jest zagrożeniem globalnym, firmy często wybierają lokalizację cyberbezpieczeństwa, aby wzmocnić bezpieczeństwo swoich właściwości internetowych.

Bezpieczeństwo informacji z drugiej strony jest szerszym terminem parasolowym, który obejmuje wszystkie techniki stosowane w celu ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem w jakiejkolwiek formie. Chroni dane i informacje niezależnie od tego, czy są one przechowywane na dysku twardym w budynku biurowym, czy na zewnętrznym serwerze w innym kraju.

Kluczowe znaczenie ma tutaj fakt, że Cyberbezpieczeństwo zapewnia mechanizmy obronne wyłącznie w sferze cybernetycznej, podczas gdy Bezpieczeństwo Informacji zajmuje się ochroną danych niezależnie od tego, gdzie się znajdują i jak są wykorzystywane (tj. w domu lub w firmie).

Osłona przed zagrożeniami

Bezpieczeństwo cybernetyczne dotyczy ochrony sieci komputerowych i technologii przed cyberatakami, cyberterroryzmem i innymi rodzajami ataków wykorzystujących komputery lub sieci jako swoje środki. Z drugiej strony, bezpieczeństwo informacji skupia się na ochronie danych w każdym formacie, w jakim są przechowywane.

Na przykład, jeśli próbujesz chronić swoje wiadomości e-mail przed kradzieżą przez hakerów, masz do czynienia z cyberbezpieczeństwem. Jeśli próbujesz chronić dokumentację zdrowotną swojej rodziny przed dostaniem się w niepowołane ręce, masz do czynienia z bezpieczeństwem informacji.

Dlatego (...)

Bezpieczeństwo cybernetyczne zajmuje się zagrożeniami w cyberprzestrzeni - tymi, które występują podczas korzystania z komputera lub urządzenia mobilnego, a nawet podczas połączenia z Internetem. Bezpieczeństwo informacji dotyczy wszelkich form zagrożeń związanych z ochroną wszelkiego rodzaju danych - zarówno danych fizycznych, takich jak zapisy finansowe, jak i innych rodzajów informacji, takich jak konta e-mail.

Podejście bojowe

Cybersecurity odnosi się do technologii, która chroni systemy informacyjne przed cyberatakami. Bezpieczeństwo informacji odnosi się do technik, które firmy wykorzystują do ochrony swoich danych i systemów przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem poufnych informacji lub zakłóceniami ze strony hakerów.

➜ Cybersecurity zwalcza:

Cyberprzestępczość - szeroki termin, który opisuje wszelkie nielegalne działania, które mają miejsce w sieci. Niektóre cyberprzestępstwa obejmują hacking, phishing, kradzież tożsamości i inne przestępstwa.

Cyberoszustwo - oszustwo cyfrowe popełniane za pośrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej, np. oszustwo dotyczące kart kredytowych (gdy ktoś kradnie informacje o Twojej karcie kredytowej i wykorzystuje je do dokonywania zakupów online).

➜ Bezpieczeństwo informacji zwalcza:

Nieautoryzowany dostęp - gdy osoba lub podmiot uzyskuje dostęp do informacji bez upoważnienia. Przykładem nieautoryzowanego dostępu jest ktoś, kto kradnie dane na serwerze lub w sieci.

Modyfikacja ujawniająca - gdy atakujący celowo modyfikuje dane w taki sposób, aby można je było wykorzystać przeciwko pierwotnemu właścicielowi.

Zakłócenie - akt zakłócenia normalnego działania systemu w celu odmówienia usługi prawowitym użytkownikom, powodujący przestoje i opóźnienia w realizacji zamówień.

Dlatego różnica między bezpieczeństwem informacji a cyberbezpieczeństwem jest jak różnica między strzeżeniem zamku mieczem a używaniem broni do jego obrony - oba te elementy są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, ale jeden z nich jest bardziej skuteczny niż drugi w zależności od okoliczności. To sprawia, że oba te elementy stanowią ważny aspekt ogólnej strategii ochrony każdej organizacji.

Aktywacja obrony

Cybersecurity to pierwsza linia obrony przed zagrożeniami cybernetycznymi. To jest to, co nazywamy "dobrymi chłopakami", gdy próbują zapobiec infiltracji komputera przez hakerów lub kradzieży danych osobowych.

Bezpieczeństwo informacji jest tym, co dzieje się, gdy cyberbezpieczeństwo zawodzi - gdy zostaje naruszone i złośliwy kod przedostaje się przez firewall do systemu. Bezpieczeństwo informacji pomaga w zapobieganiu naruszeniom i szybkim usuwaniu ich skutków, dzięki czemu można nadal korzystać z systemu bez zakłóceń.

Ponieważ cyberbezpieczeństwo dotyczy zagrożeń zewnętrznych, często określa się je mianem ochrony "outside-in", natomiast bezpieczeństwo informacji to raczej podejście "inside-out", które skupia się na zagrożeniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Bezpieczeństwo informacji a cyberbezpieczeństwo: Nakładanie się

Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo to dwie odrębne, ale powiązane ze sobą dziedziny. Dzieje się tak, ponieważ obie skupiają się na ochronie poufności, integralności i dostępności wrażliwych informacji przed nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem.

W tej przestrzeni istnieją pewne kluczowe, pokrywające się problemy:

  • obie dziedziny zajmują się zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych, które mogą pochodzić z dowolnego źródła (w tym z błędu ludzkiego)
  • obie dziedziny zajmują się ochroną danych w trakcie ich przepływu przez sieci lub urządzenia
  • obie dziedziny zajmują się zabezpieczaniem urządzeń, aby nie były podatne na ataki hakerów i innych złych aktorów

Podsumowując, bezpieczeństwo informacji zapewnia komponenty technologiczne potrzebne do ochrony danych, podczas gdy cyberbezpieczeństwo zapewnia ramy, w jaki sposób te komponenty techniczne powinny być wykorzystywane przez organizacje, które chcą chronić swoje dane przed napastnikami.

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej jako część bezpieczeństwa informacji

Prawidłowe ramy bezpieczeństwa informacji obejmują również bezpieczeństwo poczty elektronicznej, ponieważ większość informacji w strukturze korporacyjnej jest wymieniana za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Aby zabezpieczyć swoje wiadomości przed zagrożeniami typu spoofing i phishing, A analiza DMARC jest niezbędna. Wdrażaj protokoły uwierzytelniania wiadomości e-mail w swoich organizacjach, aby zabezpieczyć swoją komunikację e-mailową już dziś!